Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Majatalo Onnela tarjoaa kokous-, majoitus- ja ravintolapalveluita Tuusulassa, osoitteessa Rantatie 34. Majatalo Onnela käsittelee muun muassa asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja tarjotessaan ja toteuttaessaan edellä mainittuja palveluita sekä edellä mainittuihin palveluihin liittyviä liitännäispalveluita yrityksille (jäljempänä ”Palvelut”). Lisäksi Majatalo Onnela käsittelee asiakkaiden henkilötietoja viranomaissäädösten mukaisesti hotellitoiminnassaan. Tämä Tietosuojaseloste soveltuu asiakasrekisterimme sisältämiin henkilötietoihin, joita käsittelemme Palveluiden tarjoamisen yhteydessä rekisteripitäjänä.

Tämä Tietosuojaseloste muodostaa Henkilötietolain tarkoittaman rekisteriselosteen (10 § ja 24 §).
 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Majatalo Onnela
Y-tunnus: 2129213-7
Postiosoite: Rantatie 34, 04310 Tuusula
Vastaanotto: 09 258 821
Sähköpostiosoite: myynti@onnela.com
www.onnela.com

Asiakasrekisteriasioita hoitavat yhteyshenkilöt:
Ture Tähtinen, puh 0400 455 414, sähköpostiosoite: ture.tahtinen@onnela.com 
Saija Narinen, puh. 09 2588 2221, sähköpostiosoite: saija.narinen@onnela.com
 

Mistä saamme henkilötiedot?

Saamme asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja asiakkaan ostaessa tai tilatessa Palveluita meiltä tai asiakkaan ollessa muuten yhteydessä meihin. Lähtökohtaisesti saamme tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot rekisteröidyiltä itseltään.

Voimme myös hankkia yhteyshenkilöiden tiedot ulkopuoliselta rekisterinpitäjältä käytettäväksi väliaikaisena markkinointirekisterinä korkeintaan 2 kk:n ajan ja saatuamme vastaanottokuittauksen tiedot siirretään varsinaiseen markkinointirekisterimme käytettäväksi oikeutettuun etuumme.
 

Kerätyt tiedot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
 

Käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Palveluiden tarjoamiseksi

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme Palveluita asiakkaillemme. Asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden tietoja käytetään Majatalo Onnelan ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä Palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen.

Voimme käyttää henkilötietoja esimerkiksi Palveluiden tarjoamiseen ja järjestämiseen sekä asiakassuhteen hoitoon. Jos otat yhteyttä asiakaspalveluumme, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn.

Asiakaskommunikointiin

Käsittelemme henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä asiakkaisiimme koskien Palveluita. Henkilötietoja voidaan käyttää Majatalo Onnelan markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Sinulla on oikeus kieltää sähköinen suoramarkkinointi. Lisätietoa koskien henkilötietojen käyttöä markkinointitarkoituksiin saat markkinointirekisteriämme koskevasta tietosuojaselosteesta.

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella. Henkilötietojen käsittely on rajoitettu siihen, mikä on tarpeellista asiakassuhteen luomiseksi, hoitamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä Palveluiden tarjoamiseksi.
 

Säilytysaika

Säilytämme asiakasrekisterimme sisältämiä henkilötietoja ainoastaan niin pitkään, kun on tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä Palveluiden tarjoamiseksi.
 

Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Majatalo Onnela säilyttää henkilötietojasi Euroopan talousalueella. Majatalo Onnela ei luovuta tai siirrä henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Emme luovuta henkilötietojasi Majatalo Onnelan ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Majatalo Onnelan ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) Majatalo Onnelan tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Majatalo Onnelan ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.
 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Majatalo Onnela käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa.

Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin yllä olevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Majatalo Onnelalle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.
 

Suoramarkkinointi

Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen tai profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

Lisätietoa koskien henkilötietojen käyttöä markkinointitarkoituksiin saat markkinointirekisteriämme koskevasta tietosuojaselosteesta.
 

Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Majatalo Onnelan henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Koko Majatalo Onnelan henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 

Markkinoinnin rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Majatalo Onnelan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen markkinoinnin rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 08.06.2018. Viimeisin muutos 11.6.2018.
 

1. Rekisterinpitäjä

Majatalo Onnela
Rantatie 34, 04310 Tuusula
(09) 258 821
myynti@onnela.com
 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hotellinjohtaja Ture Tähtinen, 0400 455 414, ture.tahtinen@onnela.com
 

3. Rekisterin nimi

Majatalo Onnelan markkinointirekisteri.
 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite). Säilytämme markkinointirekisterimme sisältämiä henkilötietoja niin pitkään, kun on tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä palveluidemme tarjoamiseksi.  
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja tilauksista, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas antaa suostumuksensa ja luovuttaa tietojaan.
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Markkinointiin käytämme pohjoismaisia yhteistyökumppaneita. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen Majatalo Onnela, Rantatie 34, 04310 Tuusula. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen Majatalo Onnela, Rantatie 34, 04310 Tuusula. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Pyydä tarjous
Tarjous Varaa